ibis partner Slovakia

Vzdelávanie, tréningy, hodnotenie kandidátov, riadenie výkonnosti

kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov

Ministerstvom školstva SR akreditovaný intenzívny kvalifikačný kurz pre personálnych manažérov a HR špecialistov v podnikoch a organizáciách.

Nie je vhodný pre firmy, ktoré ponúkajú HR služby ako svoj produkt.

Od účastníkov sa požaduje vysokoškolské vzdelanie, alebo aspoň rok pracovnej skúsenosti v HR oblasti.

Kurz prebieha formou kombinácie seminárov, workshopov, praktických tréningov, tímových diskusií a samoštúdia v 11+1 pracovných stretnutiach.  Účastníci v priebehu kurzu získavajú študijný materiál v rozsahu cca 400 strán s možnosťou trvalého využitia.

Kurz končí spracovaním a prezentáciou záverečného projektu orientovaného na podmienky materského pracoviska účastníka. Záverečný projekt je recenzovaný lektormi a pri prezentovaní účastníci dostanú praktické odporúčania aj od svojich kolegov.

Po úspešnom absolvovaní kurzu účastníci dostanú osobné osvedčenie o obsahu a rozsahu kurzu s okrúhlou pečiatkou s registráciou na MŠ SR. Osvedčenie je platné na celom území SR.

Obsah kurzu

Najbližší kurz

PDF brožúrka

Očami absolventov:

Theme by Anders Norén

Tím ibis partner Slovakia je zložený z interných a externých spolupracovníkov. Interný tím tvoria dvaja zakladajúci segmentoví senior-špecialisti:

Vedúci tréner Doc. Ivan Burger, PhD je lektor a tréner s unikátnou zručnosťou rozvíjať riadiace schopnosti prostredníctvom budovania a rozširovania mentálnych modelov riadiacich pracovníkov. Má dlhoročné skúsenosti so vzdelávaním manažérov vrcholovej a strednej úrovne riadenia. Ivan Burger má medzinárodný certifikát Thames Valley University. Viedol tiež viacero podnikových projektov, týkajúcich sa budovania výkonnosti oddelení, tímov i jednotlivcov a budovania celopodnikových nástrojov na podporu výkonnosti.

Poradkyňa PhDr. Helena Reháková, MBA sa zameriava na oblasť rozvoja podnikov a podnikových tímov v širšom kontexte. Špecializuje sa na moderné riadiace metódy/koncepty a na hodnotenie potenciálu ľudí na manažérskych pozíciách (Placement & Development Assessor). Dr. Reháková absolvovala štúdium MBA na Donauuniversität v rakúskom Kremsi.

EMAIL
Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn