ibis partner Slovakia

Vzdelávanie, tréningy, hodnotenie kandidátov, riadenie výkonnosti

Obsah kurzu

1. Orientácia HR úseku na podnikovú stratégiu
 • aká je rola personálneho manažéra podniku
 • ako zosúladiť podnikovú stratégiu a stratégia rozvoja ĽZ
 • ako nastaviť strategickú orientáciu HR úseku
 • čo je riadiaci koncept Balanced Scorecard (BSC)
 • BSC ciele a meradlá úspešnosti personálneho úseku
 • SWOT akceptácie personálneho manažéra
2. Podniková kultúra
 • ako podniková kultúra ovplyvňuje výkonnosť podniku
 • rôzne orientácie podnikových kultúr
 • prieskum podnikovej kultúry: ako to robiť
 • časté negatívne prvky v PK a ich dopady
 • ako budovať a meniť podnikovú kultúru
3. Procesné riadenie personálnych činností
 • životný cyklus pracovnej sily v podniku ako proces
 • nástroje na procesné opísanie a vyjadrenie personálnych činností
 • dizajn personálnych procesov
 • príklady zostavenia najdôležitejších personálnych procesov
4. Rozvoj ľudských zdrojov v organizácii a riadenie zmien
 • ciele rozvoja ĽZ a metódy použiteľné pri rozvoji ĽZ
 • nástroje rozvoja ĽZ orientované na podnikovú prax
 • ako nástroje zavádzať do praxe
 • riadenie zmeny pri zavedení nového personálneho nástroja
 • riadenie akceptácie personálneho projektu
5. Kompetenčný model, prijímanie a rozmiestňovanie ľudí
 • kompetenčné modely: podnikový a špecifický pre pracovné miesto
 • prijímanie a rozmiestňovanie ľudí: ako rozpoznať potenciál kandidátov
 • ako sa pripraviť na vedenie prijímacieho rozhovoru
 • užitočná typológia MBTI: odhad osobnostných špecifík ľudí
 • silné/slabé stránky typov MBTI z hľadiska ich pracovného uplatnenia
6. Rozpoznávanie motivačných faktorov u kandidátov
 • čo potrebujeme rozpoznávať u kandidátov z hľadiska motivácie
 • typológia DISC na odhad individuálnych motivátorov ľudí
 • čím a ako možno motivovať jednotlivé typy DISC
 • ako DISC využiť v práci HR úseku
 • aké interakcie medzi typmi DISC možno predpokladať pri spolupráci
7. Efektívna pracovná komunikácia
 • vecný obsah komunikácie: verbálna časť
 • techniky zlepšenia vecného porozumenia
 • vzťahová rovina komunikácie: „rodičovské“ správy, ja-správy a ty-správy
 • základy neverbálnej komunikácie
 • predchádzanie a riešenie konfliktov
8. Praktický tréning personálnych rozhovorov
 • ako sa pripraviť na prijímací rozhovor a ako ho viesť
 • ako sa pripraviť na výstupný rozhovor a ako ho viesť
9. Riadenie výkonnosti zamestnancov
 • efektívny model výkonnosti na pracovnom mieste: Balanced Scorecard
 • príklady kritérií výkonnosti daného miesta v štruktúre BSC
 • motivačný (hodnotiaci) rozhovor na dohodnutie KPI do budúcnosti
 • ako riadiť výkonnosť cez plánovanie osobného rozvoja podriadeného
 • podnikový systém motivačných rozhovorov: podnikový projekt a jeho realizácia
10. Príprava a riadenie vzdelávacieho projektu
 • identifikácia vzdelávacích potrieb
 • dizajn vzdelávacieho projektu
 • prezentácia manažmentu a získanie podpory pre vzdelávací projekt
 • úspešná realizácia vzdelávania
 • hodnotenie účinnosti vzdelávania
11. Manažérske zručnosti HR špecialistu
 • manažérska rola: dosahovanie cieľov, vedenie tímu, rozvoj pracovníkov
 • adekvátny manažérsky štýl vzhľadom na ľudí a na úlohu: situačné riadenie
 • manažérske techniky: inštruovanie, delegovanie, riadenie cez ciele
 • špecifické rozhovory: korekčný, koučovací a kritický rozhovor s pracovníkom
 • tímové roly v pracovnom tíme a ako využívať preferencie ľudí
 • vedenie porád, moderovanie, brainstormingy
 • manažment času a odolnosť proti stresu
12. Spracovanie a recenzie záverečných projektov, prezentácie projektov a diskusia účastníkov v skupine
 • zadanie resp. schválenie témy záverečného projektu účastníka
 • konzultácie k záverečnému projektu
 • samostatné spracovanie záverečného projektu
 • prezentácia výsledkov projektu a diskusia v učebnej skupine
 • odovzdanie certifikátov.

O kurze

Najbližší kurz

PDF brožúrka

Kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov: rozvoj manažérskych zručností

Dňa 14. júna 2022 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na jedenástom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný ...
Čítať Viac

Kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov: riadeniu výkonnosti, efektivity a produktivity a riadenie vzdelávacích projektov

V dňoch 17. a 18. mája 2022 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na ďalšom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských ...
Čítať Viac

Kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov: pracovné a personálne rozhovory

Dňa 11. mája 2022 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na ôsmom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný ...
Čítať Viac

Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov: pracovná komunikácia a časté komunikačné situácie

Dňa 26. apríla 2022 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na siedmom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov ...
Čítať Viac

Kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov: kompetenčné modely a MBTI

V dňoch 21. a 22. apríla 2022 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na piatom a šiestom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ...
Čítať Viac

Kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov

Dňa 15. a 16. marca 2022 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na ďalšom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských ...
Čítať Viac

Kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov

Dňa 20. a 21. januára 2022 sme pripravili a uskutočnili prvé dve stretnutia s tohtoročnou skupinou účastníkov akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ...
Čítať Viac

Kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov: záver kurzu a hodnotenia účastníkov

Dňa 18. novembra 2020 sme uzavreli vzdelávanie tohtoročnej skupiny účastníkov na záverečnom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov ...
Čítať Viac

Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov: rozvoj manažérskych zručností

Dňa 28. októbra 2020 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na jedenástom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov, vzhľadom ...
Čítať Viac

Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov: riadenie vzdelávacích projektov

Dňa 14. októbra 2020 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na desiatom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov, vzhľadom ...
Čítať Viac

Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov: riadenie výkonnosti na kľúčových pracovných miestach

Dňa 24. septembra 2020 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na deviatom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný ...
Čítať Viac

Kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov: pracovné a personálne rozhovory

Dňa 9. septembra 2020 sme sa stretli s tohtoročnou skupinou účastníkov na ôsmom sústredení akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Celoročný ...
Čítať Viac

Theme by Anders Norén

Facebook
Twitter
LinkedIn