ibis partner Slovakia

Vzdelávanie, tréningy, hodnotenie kandidátov, riadenie výkonnosti

Projekty

Spätná väzba 360 pre riadiaci tím firmy

Vo marci 2020 sme na objednávku jednej z najväčších výrobných spoločností automotive v priemyselnom parku Lozorno pripravili a uskutočnili tímovú spätnú väzbu TFB360. Cieľom bolo poskytnúť podnety na doladenie fungovania manažérov a súčasne poskytnúť podklady k individuálnym rozhovorom nadriadených s podriadenými.

TFB360 sa zúčastnil celý vrcholový manažment spoločnosti vrátane tímu pripravných projektov a pre výrobu najdôležitejšia časť stredného manažmentu, spolu 11 účastníkov.

Po dohode s vedením spoločnosti sme pripravili elektronickú formu TFB360. V nej sme vytvorili 5 hodnotených oblastí: vnímaná odbornosť hodnoteného kolegu („Odbornosť“), efektívnosť jeho spôsobu riešenia problémov („Riešenie problémov“), výdatnosť a adekvátna forma jeho komunikácie („Komunikácia“), podpora spoločných cieľov a osobná interakcia pri vzájomnej spolupráci („Spolupráca“) a operačná spôsobilosť ním riadeného úseku a jeho budovanie („Vedenie úseku“).

Elektronický dotazník tak spolu obsahoval 25 hodnotených formulácií (25 hodnotených charakteristík u každého hodnoteného manažéra), na ktoré respondenti odpovedali v číselnej škále 1-10 resp. „N“ („neviem alebo nechcem odpovedať“). Respondenti mali možnosť ku každej hodnotenej charakteristike poskytnúť pre hodnoteného aj verbálnu poznámku. Každý hodnotený vyhodnotil aj svoj sebahodnotiaci dotazník.

Po spracovaní všetkých vyplnených dotazníkov sme vytvorili výstupnú správu s týmito hlavnými zisteniami:

  • hodnotenie riadiaceho tímu ako celku zo strany riaditeľa a zo strany členov tímu
  • porovnanie celkových priemerných individuálnych hodnotení účastníkov TFB360 podľa oblastí aj podľa jednotlivých charakteristík
  • individuálne hodnotenia jednotlivých účastníkov TFB360 podľa hodnotených oblastí aj podľa jednotlivých charakteristík a to z pohľadu nadriadeného, z pohľadu ostatných kolegov a z pohľadu sebahodnotenia, vrátane súhrnu verbálnych poznámok od respondentov
  • realistickosť sebahodnotenia účastníkov TFB360, čiže rozdiel medzi sebahodnotením každého účastníka a názorom všetkých, ktorí daného účastníka hodnotili (toto poslúžilo na úpravu sebaobrazu účastníkov)
  • rozptyl hodnotení na daného hodnoteného, čiže nakoľko rozdielne bol daný účastník TFB360 svojimi respondentmi hodnotený (toto poslúžilo ako indikátor „zhodnosti vnímania“ daného účastníka zo strany ostatných kolegov)
  • citlivosť v hodnotení jednotlivých respondentov, čiže rozptyl všetkých hodnotení, ktoré daný respondent poskytol (toto poslúžilo ako pomocná informácia pre riaditeľa, nakoľko citlivo členovia jeho tímu dokážu vyhodnotiť špecifiká svojich kolegov).

Návratnosť dotazníkov bola 100%, termín odovzdania bol splnený takmer úplne, odpoveď typu „N“ sa vyskytla jediná a verbálnych poznámok pre 11 hodnotených účastníkov bolo spolu 54.

Na základe číselného vyhodnotenia TFB360 sme vedeniu spoločnosti poskytli výstupnú správu v rozsahu 39 strán s tabuľkovou, grafickou a textovou časťou, v ktorej sme poskytli nielen zistenia, ale aj interpretácie zistení a hlavne odporúčania na ďalší postup. Výstupnú správu sme s riaditeľom podniku a s HR manažérkou prerokovali 28. apríla 2020 (vzhľadom na pandémiu elektronicky).

Poskytli sme tiež samostatné súbory s individuálnymi výsledkami účastníkov pre ich nadriadených, aby uskutočnili so svojimi podriadenými individuálne rozhovory na prijatie osobných plánov zameraných na sebakorekciu k efektívnejšiemu fungovaniu na individuálnej a následne aj celotímovej úrovni. Nadriadeným sme poskytli odporúčania k vedeniu celého individuálneho rozhovoru k TFB360 v slovenskom aj anglickom jazyku (pre cudzojazyčných nadriadených).

Vedeniu spoločnosti sme sa zaviazali uskutočniť následnú TFB360 po cca 6 mesiacoch za zníženú cenu.

 

Chcete pridať komentár?

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Theme by Anders Norén

Facebook
Twitter
LinkedIn