V dňoch 8. až 12. januára 2018 sme pripravili a uskutočnili hodnotenie väčšej skupiny kandidátov spoločnosti Continental Matador Rubber, s.r.o. formou personálneho interview. Kandidáti boli vybratí ich nadriadenými ako zamestnanci potenciálne vhodní do talent-manažment programu.

S každým kandidátom sme uskutočnili personálne interview, ohodnotili sme jeho potenciál z hľadiska ďalšieho rozvoja, odporučili sme profesionálne smerovanie buď v riadiacej alebo v expertnej vetve rozvoja a pre HR úsek sme navrhli ďalšiu starostlivosť pre každého kandidáta osobitne.

O každom kandidátovi sme zákazníkovi zostavili výstupnú správu so škálovým hodnotením v oblastiach: vnútorný drajv k aktivite, výsledková orientácia, príčinno-následkové myslenie, procesné a plánovité uvažovanie, schopnosť efektívneho prenosu informácií, dôveryhodné vystupovanie, a tiež s písomnou verbálnou časťou hodnotenia v štruktúre: dôležité osobnostné črty, vlastnosti dôležité z hľadiska pracovnej spolupráce, odporúčania na ďalšiu starostlivosť.

Na zaradenie do talent-manažment programu v rámci podnikovej manažérskej školy sme odporučili viacerých kandidátov.